Meshek (farm) for Sale in Beit Zait

, 398 Sqm Built area, Plot area 3200 Sqm

Ask for Price
Sam 0317
Sam 0318
Sam 0319
Sam 0322
Sam 0323
Sam 0324
Sam 0325
Sam 0326
Sam 0327